بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە مناسبت ٢٨ مرداد سالروز فرمان حملە خمینی بە مردم آزادیخواه کردستان

بیانیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە مناسبت ٢٨ مرداد سالروز فرمان حملە خمینی بە مردم آزادیخواه کردستان

هم میهنان مبارز و گرامی کردستان
٤٠ سال پیش و در روز ٢٨ مرداد سال ١٣٥٨ خورشیدی خمینی رهبر تازە بە قدرت رسیدە جمهوری اسلامی بعداز ٩ ماە حکمرانی در تهران (با صدور فتوای بدنامش علیە مردم آزادیخواە و دگراندیش کردستان، عملا راە را برای سرکوب مردم بی گناە کردستان و آزادیخواهان بە انحای مختلف و از جملە دادگاههای صحرایی خلخالی و فرمان اعدام رهبران احزاب و کشتار مردم مدنی و سڤیل کردستان گشود) و بە بهانەای واهی و بی اساس و تهمت ناروا بە جنبش کردستان، لشکرهای وسیعی را بە کردستان گسیل داشت.
رژیمی کە از اعماق تاریک تاریخ آمدە بود و خواب پلیدی را برای سقوط جامعە ایران بە تاریکخانەهای قرون وسطا دیدە بود، کردستانی را بر نمی تابید کە در مدت کوتاهی بعد از قیام مردم ایران تا ٢٨ مرداد و یا بە عبارتی در مدت کمتر از یک سال، علی رغم کم تجربگی در ادارە کشور و حاکمیت، کردستان را در اوج آرامی و ثبات ادارە می کرد. در این مدت کوتاە و علی رغم تحریمهای اقتصادی از جانب حکومت مرکزی، بە الگوی آزاد و دمکراتیک در منطقە تبدیل شدە و بە مثابە آلترناتیوی برای همە ایران نگریستە می شد. نمایندە شهرها و روستاها با رای آزادانە مردم انتخاب می شدند، انجمنهای سنفی نقش مستقل خود را ایفا می کردە و حقوق برابر برای زنان را در قانون اجتماعی و سیاسی کردستان گنجاندە بود. سکولاریسم را در ادارە جامعە تجربە می کرد، خواب را از دیدگان سردمدارن مذهبی تهران ربودە بود. ترس از قدرتگیری این تجربە، محرک اصلی جمهوری اسلامی برای حملە و لشکرکشی بە مردم و خاک کردستان بود. فراموش نخواهد شد کە آنچنان کە انتظار می رفت حتی نیروهای کە بە بهانەهای پوچ و از جملە آمریکاستیزی خمینی و ضد امپریالیست بودن بە جبهە جمهوری اسلامی پیوستند و از او حمایت کردند و علیە جنبش کردستان خسمانە عمل کردە، بعدها مورد ضرب و سرکوب جمهوری اسلامی قرار گرفتە و خود قربانی غضب حاکمیت مذهبی ارتجاعی شدند.
اگرچە توان نظامی، امکانات و ادوات لوجستیکی رژیم مایە توفیق این رژیم بە لحاظ نظامی بود، اما بە جرات و با افتخار می توان گفت کە ٢٨ مرداد کە همزمان روز حملە و سرکوب مردم کردستان بود، اما روز مقاومت و ارادە ملی مردم کرد نیز بود. مقاومت و نشان دادن ارادە این ملت در برابر سرکوب و اختناق. کوهستانهای کردستان، شهرها و روستاها، همە و همە بە سنگر آهنین مقاومت و ایستادگی مبدل گشتە و مردم مبارز و پیشمرگان کردستان در این راە افتخاراتی بس بزرگ و شکوهندی از ارادە و خواست خود برای آزادی رقم زدند.
اکنون و پس از سپری شدن ٤٠ سال از عمر جمهوری اسلامی ایران، این رژیم در بی ثباتی و موقعیتی بغرنج بە سر می برد و از یک سو حاکمیت عموما زیر فشار بیش از حد کشورهای غربی و منطقەایست و از دیگر سو مردم حقطلب و آزادیخواە ایران از داخل فشاری روزافزون بر این رژیم وارد آوردە و می آورند. زیادەخوای و جاەطلبیهای منطقەای ایران و دخالت خسمانە در امور کشورهای همسایە منطقەای و جهانی و حمایت و پشتیبانی از تروریسم، قضیە اتمی و موشکهای دوربردش بە بحرانی عظیم تبدیل گشتە کە عامل اعمال تحریمهای اقتصادی و معضلات خارجی بر این رژیمند و از طرفی در داخل، ناکارآمدی سیاسی، سیستم وسیع رانتخواری-مافیای اقتصادی، سرکوب درگراندیشان و اختلاف و شکافهای عمیق داخلی در درون جناحهای حاکمیت و دەها عوامل داخلی دیگر ایران را در این وضعیت قرار دادە است. 
اعتراضات این ٢ سال اخیر نشان دهندە این حقیقتند کە مردم ایران بیش از پیش از اصلاحات در درون نظام ناامیدتر شدەاند. فشار روز افزون اقتصادی بر زندگی در این نظام بیشتر و بیشتر بر دوش و سرنوشت مردم سنگینی می کند، اما اعتماد بنفس مردم در مقاومت در برابر حاکمیت رو بە افزایش است. همگان شاهد وسیعتر شدن حلقە مخالفان و دشمنان خارجی جمهوری اسلامی و تنگتر شدن حلقە دوستان این رژیم هستیم.
در نهایت هیچ حکومتی نیست کە توانستە باشد با توصل بە زور، سرکوب و اعدام بە حیات خود ادامە دادە باشد و این نیرو و ارادە تودەها هستند کە سرنوشت هر جامعەای را رقم می زنند. مطمئنا جمهوری اسلامی نیز این راە تاریخی را خواهد رفت کە تمام رژیمهای دیکتاتور و سرکوبگر بدان راە رفتەاند و پیروزی ازان آنان خواهد شد کە بدون تردید در برابر این چنین حکومتهای ایستادەگی کردەاند.
پرواضح است کە بعد از گذشت ٤٠ سال مردم کردستان با همان روحیە اوایل قیام مردم ایران و حتی بیشتر بە نافرمانی خود در برابر جمهوری اسلامی ادامە خواهند داد. با تمام حوادث و رخدادهای کە در این سالها بر سر مردم کردستان و ایران رفتەاست، دهها بار پیش چشم همگان، مردم کردستان در برابر این رژیم ایستادگی کردە و اکنون نیز کردستان سنگر تسخیرناپذیر مقاومت آزادیخواهان ایران است و مردم کردستان انقلابیون پیشرو این راهند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران متحدتر از همیشە و با افقی روشنتر از پیش، در راستای احقاق اتحاد مردم و نیروهای سیاسی قدم برداشتە و با اتکا بە حمایت وسیع آحاد مردم کردستان بە آیندەای روشن برای مردم محنت دیدە کردستان و ایران می نگرد.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٢٨ مرداد ١٣٩٨ خورشیدی1881 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:09:27:19/08/2019