اطلاعیە مرکز همکاری احزاب کردستان ایران بە مناسبت برگزاری شکوهمندانە جشن های نوروزی


مردم مبارز کردستان

 همچنان کە همە میدانیم ، نوروز همچنانکە نماد نو شدن سال و طبیعت و پایان فصل سرما و شروعی نو برای آدمیان و همە جانداران در کرە خاکی است، اما برای ما مردم کرد نوروز همچنین نماد بپاخاستن و روز طلوع خورشید آزادی بر سیاهی استثمار و ظلم است.

در کردستان تحت استبداد جمهوری اسلامی، امسال نیز نوروز عاملی شد برای دوستی و اتحاد. مردم کردستان از هر طبقە، باور و زبان و بدون در نظرگرفتن تفاوتهای جغرافیایی، فکری و مذهبی، بە پیشوازی فراخوان مرکز همکاری احزاب کردستان ایران آمدند و نشان دادند کە ملت کرد از احزابشان جدا نیستند. همچنان در 6 ماه گذشته نیز مردم کردستان 2 بار (21 شهریور 1397 و مراسم نوروز 1398) ثابت کردند که سیاست کشتار، اعدام و زندان در 4 دهه گذشته از سوی دستگاه های سرکوب جمهوری اسلامی بر مردم کردستان تحمیل شد، نتوانست خللی بر اراده ملی خلق کرد در کردستان ایران بوجود آورد و مردم و احزابشان را از هم جدا سازد.
مردم خستگی ناپذیر و با ارادە کردستان
در جشنهای نوروزی در شهرها و روستاها و در هر کوە و دشتی ثابت کردید کە چە نیروی عظیم و گستردەای هستید و چە نیرویی در وجودتان برای رهایی و آزادی سرزمینتان جاری است. شما با اتحاد مثال زدنی، رقص آزادی برپا کردید و با "جامانە و هەوری و گل سرخ" چشم سركوبگران را کور کردید.
نوروز امسال تنها آهنگ شادی و سرور نبود، بلکە نمایشی بزرگ از قدرت مردم کردستان بود کە علیرغم همە تهدیدها و فشارهای رژیم و استفادە از نیروی نظامی و امنیتی در شهرها و مرزهای کردستان، توانستند مراسم و جشنهای نوروزی را بسیار وسیعتر و باشکوهتر و بە گستردگی همە کردستان بە نمایش بگذارند.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران، ضمن سپاسگذاری از شجاعتتان، این پیروزی بزرگ را بە شما تبریک می گوید، شما نشان دادید کە پیشرو و پیش آهنگ مبارزە و مقاومت در برابر ظلم ظالمان هستید، شما ثابت کردید کە جنبش آزادیخواە کردستان پیش آهنگ مبارزە مدنی، متمدنانە و بدون خشونت است.
مرکز همکاری احزاب کردستان ایران ضمن تاکیدی دوبارە با عهد و قراری کە با شما بستە است، از هیچ کوششی در جهت برداشتن گامهای بزرگتر بە سمت اتحاد و همبستگی فروگذار نخواهد کرد.
بدون شک استقبال و جوش و خروش شما از درخواستهای ما در راستای امیدی است کە بە اتحاد و همبستگی ما دارید، ما نیز این خواست بر حق شما را فراموش نمی کنیم و از هیچ تلاش و کوششی در این زمینە دریغ نمی کنیم.


مرگ برجمهوری اسلامی ایران
پایندە باد جنبش آزادیخواە کردستانمرکز همکاری احزاب کردستان ایران
٥ فروردین ماە ١٣٩٨ خورشیدی
2473 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:06:32:28/03/2019