نشست حزب دمکرات کردستان و حزب کومەله کردستان ایران

 

صبح روز دوشنبه برابر با 27 نوامبر 2017 میلادی (6 آذر 1396 شمسی) هیات رهبری حزب دمکرات کردستان با سرپرستی آقای مصطفی مولودی دبیرکل حزب و متشکل ازآقایان کمال کریمی عضو دفتر سیاسی، قادر وریا عضو دفتر سیاسی، سوران نوری عضو کمیته مرکزی، علی بداغی عضو مشاور کمیته مرکزی و فتاح ایلخانیزاده  عضو مشاور کمیته مرکزی از مقر مرکزی حزب کومەله کردستان ایران دیدن کردند و از طرف هیاتی از رهبری کومەله به سرپرستی رفیق عبدالله مهتدی دبیرکل حزب و متشکل از رفقا فاروق بابامیری عضو دفتر سیاسی، صالح شریفی عضو دفتر سیاسی، عبدالله آذر بار عضو دفتر سیاسی، ابراهیم محمدی عضو کمیتە مرکزی، ادریس کلاهدوزی عضو کمیته مرکزی، بختیار علیار عضو کمیته مرکزی و مختار احمدی عضو کمیتە مرکزی  به گرمی مورد استقبال قرار گرفتن.

این نشست در فضای گرم و صمیمی برگزار شد و چند موضوع مهم کردستان، ایران و منطقه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همه پرسی کردستان عراق (باشور) در ماه سپتامبر و شرایط کنونی کردستان عراق و تاثیرات آن بر احزاب کردستان ایران (روژهلات) و چگونگی روبرو شدن با این تغییرات یکی از موضوعات این نشست بود . شرایط کنونی کردستان ایران موضوع دیگر این نشست بود. هر دو طرف متفق بودند که حرکت ملی و آزادیخواهانە مردم کردستان ایران جهت حمایت از همه پرسی مردم کردستان عراق از طرفی و همچنین خلق حماسه چشمگیر ملی جهت همکاری آسیب دیدگان زلزله کرمانشاه از طرفی دیگر، نشانگر این بود که شور ملی و آزادیخواهی ملت کرد در کردستان روژهلات به تعبیری خود یک همه پرسی بود.

در ادامه این نشست دخالتها و توطئەگریهای جمهوری اسلامی در منطقه و تهدید امنیت خاورمیانه از طرف رژیم مورد بررسی قرار گرفت و هر دو طرف بر این باور بودند که اعمال ایران از طرف جامعە جهانی قابل اغماز نخواهد بود، همچنین این شرایط میتواند بە مثابە فرصت و یا تهدیدی جدی برای مردم کردستان ایران تلقی شود. در هر دو حالت همکاری بیشتر احزاب را می طلبد و نیاز همبستگی و اتحاد میان احزاب کردستان ایران بیش از پیش عیان می سازد.

موضوع دیگر نشست تحلیل آغاز فعالیت شورای دمکراسیخواهان ایران و حضور حزب کومەله کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان در این شورا بود. هر دو طرف بر شرکت فعالانه در این شورا اصرار ورزیدند و بر این نکته اشاره کردند که ارتباط تنگاتنگ با طرفهای ایرانی جهت مقابله با رژیم ایران مفید و تاثیرگذار خواهد بود و همچنین اقدامی سودمند در جهت احقاق حقوق ملل ایرانی در آینده ایران آزاد خواهد بود.

در خاتمه هر طرفین بر گسترش همکاریهای مشترک تاکید داشتە و همچنین تصمیماتی جهت اجرای چگونگی اقداماتی عملی در این راستا اتخاذ شد .

پس از چند ساعت گفتگوی گرم حول موضوعات مختلف این نشست خاتمه یافت و هیات حزب دمکرات کردستان از طرف هیئت میزبان بدرقه شدند .
1893 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:10:47:28/11/2017