کتاب "عقاید انقلابی مارکس"

کتاب "عقاید انقلابی مارکس" نوشتە "آلکس کالینیکاس" ترجمە رفیق "فاروق بابامیری" کە دربرگیرندە مجموعە مقالات در مورد زندگی و نظرات "کارل مارکس" فیلسوف و انقلابی نامی قرن ١٩ می باشد کە عبارتند از "زندگی یک انقلابی"، "سوسیالسم قبل از مارکس"، "ریکاردو، هگل و فوئرباخ"، "متد مارکس"، "تاریخ مبارزات طبقاتی"، "سرمایەداری"، "قدرت کارگر"، "مارکس در این عصر".

خواند این اثر را بە علاقمندان حوزە مبارزات اقتصادی و طبقاتی توصیە می کنیم.
3869 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:04:03:25/10/2017