ستایش لیدر حزب کومەلە از فعالین مدنی کردستان

 

رفیق "عبداللە مهتدی" دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران در صفحە ویژە خود در شبکەهای اجتماعی موضع و حرکت جمعی از فعالین مدنی کردستان در حمایت از "رامین حسین پناهی" را "ستایش" کردند.

لیدر حزب کومەلە کردستان ایران با ستایش از این نوع سیاست ورزی فعالان مدنی کردستان، فعال مدنی واقعی را کسی می داند کە "همان درد و دغدغەهای مردم و جنبشش را دارد، اما در فضایی دیگر و با شیوەای دیگر و زبان دیگری تعامل می کند" و نە کسی کە "علیه احزاب اصیل و باسابقه کردستان بایستد و هویت خود را در نفی جنبش کردستان و خواستهای تاریخی و برحق مردمش جستجو کند و بخواهد با تجاهل و نادیده گرفتن «مسأله کرد» و دور زدن تصنعی آن خود را در فضای محدود و بسته سیاسی حاکم جا بیندازد".

رفیق عبداللە امیدوار است کە نامه سرگشاده اخیر فعالان مدنی کردستان به آقای زاهدی استاندار استان کردستان تغییری در راستای تعامل صحیح و سازندە نیروهای جنبش کردستان ایجاد کند.

متن کامل پیام تقدیر رفیق عبداللە مهتدی در ستایش سیاست ورزی فعالین مدنی کردستان:

 

نامه سرگشاده فعالان مدنی کردستان به آقای زاهدی استاندار استان کردستان در رابطه با رامین حسین پناهی و دفاع از حقوق قانونی او به عنوان یک زندانی زخمی، قابل تأمل و قابل ستایش است. این نوع سیاست ورزی از سوی فعالان مدنی کردستان میتواند فصلی جدید در فعالیت سیاسی مدنی در کردستان باز کند و گرهی هم از کار فروبسته تاکنونی این عرصه بگشاید. فعال مدنی کردستان، به معنای واقعی آن، کسی نیست که علیه احزاب اصیل و باسابقه کردستان بایستد و هویت خود را در نفی جنبش کردستان و خواستهای تاریخی و برحق مردمش جستجو کند و بخواهد با تجاهل و نادیده گرفتن «مسأله کرد» و دور زدن تصنعی آن خود را در فضای محدود و بسته سیاسی حاکم جا بیندازد. برعکس، فعال مدنی همان دردها و دغدغه های مردمش و جنبش اش را دارد، اما در فضای دیگر، با شیوه های دیگر و با زبان دیگری تعامل میکند.

نامه فعالان مدنی از «قطع شدن مسیر دیالوگ» و مسدود شدن «حل مسالمت آمیز مسائل کردستان» سخن به میان می آورد که «جوانان پرشور و پرانرژی» را که از تحقق «رؤیاهای بحق و قانونی» خود ناامید شده اند به مسیر دیگری سوق میدهد و در عوض از پیشنهاد رفتن به پای «میز مذاکره با فرزندان این دیار» صحبت میکند. به نظر میرسد که فعالان مدنی کردستان دارند به یافتن زبان مناسب خود نزدیک میشوند. زبانی که پرخاشگر نیست اما حق طلب است و بیان واقعیات را فدای مجاملات و معاملات خرد نمیکند.

سالهاست که پاره ای از فعالان مدنی راستین ایران با شهامت و با زبانی که کم کم حاکمیت را به آن عادت دادند در موارد گوناگون از حقوق مردم دفاع میکنند. مدتها بود که فضای فوق امنیتی تحمیلی بر کردستان، عافیت طلبی را ترویج و تشویق میکرد. نامه سرگشاده اخیر فعالان مدنی کردستان تغییری در راستای صحیح را نوید میدهد.

 

 
2242 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:09:52:26/07/2017