بیانیە پایانی اولین پلنوم کمیتە مرکزی منتخت کنگرە ١٥ حزب کومەلە کردستان ایران (پلنوم شهیدان ٢ تیرماە)

 اولین پلنوم کمیتە مرکزی منتخت کنگرە ١٥ حزب کومەلە کردستان ایران در تاریخ ١١ جولای ٢٠١٧ میلادی برابر با ١٩ تیرماە ١٣٩٦ خورشیدی آغاز بە کار و بعد از ٢ روز فعالیت فشردە بە اتمام رسید.

 

بعد از برگزاری ١٥ کنگرە حزب کومەلە در ماە ژون، کمیتە مرکزی حزب، هیئتی را برای آمادەکاری و تدارکات پلنوم برگزید و هیئت مذکور نیز تمام توان خود را برای آمادەسازی و آمادەکاری تکنیکی و سیاسی پلنوم بە جریان انداخت. بخشی از این آمادەسازی عبارت بودند از برگزاری سە سمینار در مورد مهمترین مباحث و مسائل وضعیت سیاسی منطقە و بە ویژە رخدادهای سیاسی بعد از انتخابات دور ١٢ ریاست جمهوری در ایران، تعیین سرخط سیاستهای حزب کومەلە در قبال اپوزیسون ایران و فعالیتهای بین المللی. همچنین سمیناری با هدف تشریح سیاست حزب کومەلە در برابر احزاب کردستانی و بررسی و تجزیە و تحلیل تجربیات تاکنونی کومەلە و تلاش برای ایجاد همکاریهای مستمر در چهارچوب ائیتلافی بە مثابە یکی از مهمترین رسالتهای کنگرە ١٥ حزب کومەلە، بود. همزمان نیز بخشی از آجندا و موارد مورد بحث  پلنوم اجرایی کردن مصوبات کنگرە بود کە در اینبارە چند کومیسیون از اعضای کمیتە مرکزی و کادرهای حزب تشکیل دادە شدند تا طرح و پیشنهادات فورمولە خود را بە پلنوم ارائە کنند.

بعد از اتمام آمادەسازیهای لازمە، پلنوم اول حزب کومەلە در تاریخ مذکور (١١ جولای ٢٠١٧م_ ١٩ تیرماە ١٣٩٦ خ) با سرود "بانگەواز" سرود رسمی حزب کومەلە و یک دقیقە سکوت برای ادای احترام بە یاد و خاطرە تمام جانباختگان کومەلە و نامگذاری "پلنوم شهیدان ٢ تیرماە" پلنوم اول کمیتە مرکزی منتخت کنگرە ١٥ حزب کومەلە رسما آغاز بەکار کرد.

ابتدا دستور جلسە پلنوم بە رای گذاشتە شد کە با رای اکثریت مطلق حضار بە تصویب رسید. یکی از مفاد دستور جلسە گزارش سیاسی از طرف دبیرکل حزب کومەلە کردستان ایران رفیق عبداللە مهتدی تقدیم شد. بە دنبال اتمام گزارش سیاسی نکات مهم و از جملە وضعیت سیاسی ایران و منطقە، سیاست کومەلە در برابر اپوزیسیون ایرانی، فعالیت بین المللی و اهمیت فعالتر و کاراتر کردن نیروی پیشمرگ و فعالیتهای نظامی بە دقت مورد بحث و بررسی گذاشتە شد.

 

مهمترین مباحثی را کە در پلنوم مورد بحث و بررسی قرار گرفتند _کە بخش اعظم آنها نیز مصوبات کنگرە ١٥ حزب کومەلە بودند_ عبارت بودند از:

١. مصوبات داخلی کمیتە مرکزی کە از چند کنگرە قبل تصویب شدە بود، باری دیگر با هدف بروز کردنش با وضعیت جدید و نیازمندیهای کنونی، با تطبیق با تغییرو تحولات امروزی تقدیم گردید تا بە مثابە مرجعی برای فعالیت و تعیین و تبیین قوانین و ضوابط داخلی کمیتە مرکزی حزب کومەلە مورد استفادە قرار گیرد کە متن پیشنهادی در این رابطە در کلیت خود بە تصویب رسید.

٢. بە درخواست کنگرە برای کاراتر کردن بخش رسانەای حزب کومەلە و تعیین کومیسیونی برای این کار از طرف هیئت آمادەسازی پلنوم، پیشنهادات کومیسیون بررسی شدە و در این مورد تعیین متود کار رسانەای حزب کومەلە برای دورە آتی بە دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران موکول شد.

٣. با هدف آموزش و تعلیم مستمر صفوف کومەلە و ارگانیزە و سیستماتیک کردن این عرصە مهم از فعالیت حزبی کە همزمان یکی از رسالتهای کنگرە ١٥ می باشد، پلنوم تصمیم گرفت کە مرکزی را با متود و کارکرد تعریف شدە با در نظر گرفتن پیشنهادات مربوطە در این حیطە را راە اندازی کند.

 ٤. بازبینی و بررسی متود کار تشکیلات و سازمان حزب کومەلە در داخل کردستان از مباحث این پلنوم بود کە در این زمینە طرحی پیشنهادی جهت کاراتر کردن ارگان "زاگروس"(نام ارگان مربوط بە سازمان و تشکیلات حزب کومەلە در داخل کردستان)  بە بحث و بررسی گذاشتە شد کە این طرح با اکثریت آرا بە تصویب رسید.

٥. یکی دیگر از مباحث مندرج در آجندای پلنوم برپایی نشستی برای شنیدن گزارشی در مورد تشکیلات خارج کشور کومەلە از طرف دو تن از رفقای کمیتە مرکزی بخش تشکیلات خارج کشور بود. بە دنبال شنیدن این گزارش چند بعد و فونکسیون از فعالیتهای کومەلە در خارج از کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

٦. آخرین مبحث در آجندای نشستهای پلنوم عبارت بود از انتخاب اعضای دفتر سیاسی حزب بود کە در این بخش ٥ تن از رفقای حزب با اکثریت آرا بە عنوان اعضای دفتر سیاسی حزب کومەلە کردستان ایران انتخاب شدند و بدین گونە پلنوم در فضای پر از روح اتحاد و همبستگی بە کار چند روزە خود پایان بخشید.

 

 

کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران

١٨ جولای ٢٠١٧مـ

٢٧ تیرماە ١٣٩٦ خـ

 
2010 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:10:00:19/07/2017