نشست حزب کومەلە و (HAK-PAR)

 

 

 کردستان/

 

روز پنج شنبە ٧/٧/٢٠١٧ میلادی هیئتی بلند پایەای از حزب حقوق و ئازادیها (HAK-PAR) از مقر رهبری حزب کومەلە کردستان ایران دیدار کردند.

 

هیئت هاک پار با سرپرستی جناب آقای رفیق کاراکوچ دبیرکل حزب و هیئت همراهش از مقر رهبری حزب کومەلە کردستان ایران دیدار کردە و از طرف هیئتی از حزب کومەلە با سرپرستی رفیق عبداللە مهتدی دبیرکل حزب مورد استقبال قرار گرفتند.


هیئت مهمان ابتدا بە برگزاری موفقت آمیز کنگرە ١٥ حزب کومەلە را تبریک گفتە و از شهید شدن ٣ تن از پیشمرگان و اعضای کومەلە در سنندج در تاریخ ٢ تیرماە امسال ابراز همدردی کردە و این واقعە را بە رهبری کومەلە تسلیت گفتند.

سپس جناب آقای رفیق کاراکوچ در بارمسئلە سیاسی کورد در کردستان ترکیە (باکور) سخنانی ایراد داشتە و طرفین در مورد این بارە و چند مسئلە دیگر بە تبادل نظر کردندن.

وضعیت منطقە بە طور عموم و قضیە کورد در هر چهار پارچە کردستان و مسئلە رفراندم در کردستان عراق (باشور) محور اصلی گفتگوی این دیدار بود. ابتدا رفیق عبداللە در مورد وضعیت سیاسی و اجتماعی کوردستان ایران (روژهلات) و نقش و تاثیرات احزاب و جریانات سیاسی و بە ویژە حزب کومەلە سخنانی ایراد داشتند. ایشان همچنین سیاستهای خصمانە جمهوری اسلامی و رفتارهای مخرب این رژیم در منطقە را برشمرد.

محور دیگر این نشست همبستگی و اتحاد احزاب کردستانی کە ضامن بە سرانجام رسانیدن جنبش کردستان بود و طرفین بر حمایت و پشتیبانی از پروسە همەپرسی کردستان عراق تاکید ورزیدند.

شایان ذکر است کە طرفین در مورد چند اصل مشترک و از جملە مسئلە ملی، عدالت اجتماعی و همچنین پشتیبانی از همەپرسی اطلاعیە مشترکی را صادر کردند. این دیدار بعد از چند ساعت گفتگو ادامە یافت و هر دو حزب بر رابطە و همبستگی هر چە بیشتر بین دو حزب تاکید ورزیدند.

لازم بە یادآوریست کە هیئت حزب کومەلە کردستان ایران در این دیدار عبارت بودند از:

رفقا عبداللە مهتدی دبیرکل حزب، ابوبکر مدرسی معاون دبیرکل حزب، صالح شریفی عضو کمیتە مرکزی حزب، آزاد قبادیپور عضو کمیتە مرکزی حزب، بختیار علیار عضو کمیتە مرکزی حزب، ادریس کلاە دوزی عضو کمیتە مرکزی حزب و رفیق سامان ریشەصاحب عضو علل بدل کمیتە مرکزی حزب.


1930 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:12:14:11/07/2017