یاد رفقای جانباختە ٢ تیرماە گرامی داشتە شد

استکهلم/

عصر روز شەممە ٨ جولای در مراسمی ویژە با حضور جمع کثیری از نمایندگان احزاب و جریانات، فعالین و مبارزین سیاسی کردستانی و ایرانی در استکهلم پایتخت کشور سوئد یاد شهیدان ٢ تیرماە سالی جاری حزب کومەلە کردستان ایران در سنندج گرامی داشتە شد.

این مراسم با سرود "بانگواز" سرود رسمی حزب کومەلە و یک دقیقە سکوت برای ادای احترام بە یاد و خاطرە شهیدان ٢ تیرماە و تمام جانباختگان راە آزادی و جنبش رهایبخش خلق کورد آغاز شد.

آقای نجمەالدین غلامی، هنرمند نامی کورد و از اعضای پیشکسوت گروە "بانگواز" کومەلە بەیاد این شهیدان سرود "ڕۆڵەی شیرینم، گەنجەکەم(فرزند دلبندم، جوان رعنایم)"ی را اجرا کرد کە از طرف شرکت کنندگان بە گرمی مورد استقبال قرار گرفت.

سپس رفیق "اردلان فرجی" عضو کمیتە مرکزی حزب کومەلە کردستان ایران سخنانی ایراد داشتند. رفیق اردلان ضمن ارج نهادن و ادای احترام بە یاد این رفقای جانباختە گفت: "حزب کومەلە کردستان ایران هرگز مبارزە مسلحانە و پیشمرگانە را رد نکردە و بە مثابە یکی از ویژگیهای تحمیل شدە بر جنبش کردستان آن را همسان با سایر عرصەهای مبارزە مدنی و سیاسی در پیش خواهد گرفت". در بخش دیگری از سخنرانیش رفیق اردلان بە کمپینی در حمایت از حقوق انسانی و مدنی رفیق "رامین حسینپناهی" اشارە کرد و از همە خواست بە هر نحوی کە می توانند حامی و پشتیبان این کمپین در حمایت از حقوق انسانی و مدنی رفیق "ڕامین" و خانوادە بزرگ و مبارز "حسینپناهی" باشند.

بە دنبال سخنرانی رفیق اردلان، رفیق "امجد حسینپناهی" بە نمایندگی از طرف خانوادە شهیدان ٢ تیرماە شهر سنندج (حسینپناهی، صیف پناهی و نووری) نطقی ایراد داشتند. رفیق امجد در سخنانش از حمایت و ابراز همدردی احزاب و سازمانهای سیاسی و مردم مبارز کردستان قدردانی کرد و از همە شرکت کنندگان در این مراسم یاد بود خواست کە "رامین" را فرزند خود بندانند و از هیچ تلاشی در حمایت از حقوق انسانی و مدنی وی دریغ ندارند.

در ادامە رفیق "آرام بداغی" شاعر صفوف حزب کومەلە سرودەای را بدین مناسبت خواند کە بە گرمی از طرف حضار مورد استقبال قرار گرفت.

شمار کثیری از احزاب، سازمانها و جریانات سیاسی کردستانی و ایرانی اطلاعیە و پیام تسلیت و همدردی بەدین مناسبت صادر کردە بودند کە بخشی از این پیامها از طرف نمایندگان این جریانات قرائت شد کە عبارت بودند از:

_حزب دمکرات کردستان ایران_ سوئد از طرف جناب آقای چیا علیار قرائت شد.

_حزب دمکرات کردستان _ سوئد از طرف جناب آقای علی پوستی قرائت شد.

_حزب استقلال کردستان _ سوئد از طرف جناب آقای امیر قاضی قرائت شد.

_حزب آزادی کردستان(ایران) _ سوئد از طرف جناب آقای کامران قاضی قرائت شد.

_ حزب آزادی کرستان (ترکیە)_ سوئد از طرف جناب آقای نهاد قرائت شد.

_حزب مردم بلوچستان.

_انجمن پیشمرگان دیرین _ سوئد از طرف جناب آقای ریبوار سلام قرائت شد.

همچنین شماری از این پیام تسلیت و همدردیها از طرف مجری این مراسم  رفیق "دلنیا رحیمزادە" بە نام و مضمون آنها اشارە شد کە عبارت بودند از:

_حزب دمکرات کردستان (عراق)_ سوئد

_اتحادیە میهنی کردستان _ سوئد

_انجمن احزاب سیاسی کورد و کردستانی (متشکل از ٢٧ حزب هر چهار پارچە کردستان)_ سوئد

_کنگرە ملیتهای ایران فدرال _ سوئد

_جنبش سکولار دمکراسی ایران

_پارت سوسیالیست کوردستان (ترکیە)_ سوئد

_سازمان دمکراتیک یارسان (یاری)

در بخش دیگری از این مراسم یادبود ویدیوی از "پریا صیف پناهی" یک از جگرگوشەهای رفیق شهید "حامد صیف پناهی" کە بە مناسبت شهید شدن پدرش سرودە بود و همچنین چند فیلم کوتاهی از فعالیتهای مبارزین کومەلە و ابراز همدردی مردم کردستان ایران از داخل شهرها و مناطق مختلف کردستان ایران انجام شدە بود، تقدیم حضار شد کە همەگان را متاثر کرد.

رفیق "نامو شرفی" یکی از هنرمندان صفوف حزب کومەلە با نواختن قطعەای هنری بە یاد این سە قهرمان و این سە فرزند کومەلە و کردستان پایان بخش این مراسم ویژە بود.

در پایان و در حاشیە این مراسم یاد بود، حضار بە استقبال کمپین حمایت از رفیق "رامین حسینپناهی" شتافتند و با در دست گرفتن عکس وی، حمایت و پشیتانی خود را از کمپین حمایت رفیق "رامین" ابراز داشتند. شایان ذکر است کە فعالین این کمپین با جمع آری امضا و مصاحبە با مبارزین و فعالین سیاسی و مدنی و چسپاندن عکس رفیق "رامین" در مرکز شهر و نقاط پر تردد استکهلم برای جلب توجە افکار عمومی جهانی و بە ویژە ساکنین استکهلم بە فعالیتهای خود در این راستا ادامە دادند.

بعد از پایان مراسم یاد بود از رفقای جانباختە ٢ تیرماە جمعی از اعضای حزب کومەلە برای ادای احترام و وفا و بە نشانە ٣ جانباختە اخیر کومەلە بر مزار سە جانباختە کومەلە رفقا "داریوس وحیدی"، "ناصر خسروی" و رفیق "غلام کشاورز" در استکهلم گرد آمدند.

صبح روز ٢ تیرماە سال جاری جمعی از اعضای حزب کومەلە کردستان ایران متشکل از پیشمرگان و تشکیلات مخفی در شهرهای کردستان در شهر سنندج کە قصد انجام ماموریت حزبی برای سازماندهی نیروهای داخلی حزب فعالیت داشتند در کمین نیروهای سرکوبگر سپاە پاسداران افتاد و در جنگی نابرابر و در مقاومتی قهرمانانە ٣ تن از آنها بە نامهای "حامد صیف پناهی"، "بهزاد نوری" و "صباح حسینپناهی" شهید شدند و رفیق "رامین حسینپناهی" در حالی کە از بشدت زخمی شدە بود بە اسارت نیروهای سپاە در آمد.

حزب کومەلە کردستان ایران_ تشکیلات سوئد

٩/٧/٢٠١٨

 
1926 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:02:05:10/07/2017