دیدار حزب کومەلە کردستان ایران از سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومەلە)

صبح روز پنج شنبە ٧ ژوئیە ٢٠١٧ هیئتی از حزب کومەلە کردستان ایران متشکل از رفقا صالح شریفی و ادریس کلاەدوزی از اعضای کمیتە مرکزی این حزب با هدف رساندن پیام اصلی کنگرە ١٥ از سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران (کومەلە) دیدن کردند. این دیدار کە در دفتر نمایندگی سازمان کردستان حزب کمونیست ایران (کومەلە) در شهر سلیمانیە برگزار می شد هیئت مهمان از طرف آقایان رحمان نجات عضو کمیتە مرکزی و اسماعیل تریک معاون روابط کردستان سازمان کردستان حزب کمونیست ایران مورد استقبال قرار گرفتند.

این دیدار در ادامە و در راستای سلسلە دیدارهای حزب کومەلە کردستان ایران و بعد از کنگرە ١٥ این حزب با هدف رساندن پیام اصلی این کنگرە برگزار می شد کە در آن طرفین در مورد پلاتفرم مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان ایران (روژهلات) تبادل نظر کردند. در این دیدار نظرات دو طرف در مورد این پلاتفرم کە مصوبە کنگرە اخیر حزب کومەلە کردستان ایران است بسیار بە هم نزدیک بود.

نمایندگان دو جریان این دیدار را مثبت ارزیابی کردە و هر دو خواستار نتایج مورد رضایت این نشست و اقداماتی آتی در این راستا شدند.
2086 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:01:07:09/06/2017