دیدار هیئتی از حزب کومەلە کردستان ایران از کومەلە زحمتکشان کردستان

بعد از ظهر روز پنج شنبە ٧ ژوئیە ٢٠١٧ میلادی هیئتی از حزب کومەلە کردستان ایران متشکل از رفقا صالح شریفی و ادریس کلاەدوزی از اعضای کمیتە مرکزی این حزب با هدف رساندن پیام اصلی کنگرە ١٥ از مقر مرکزی کومەلە زحمتکشان کردستان در شهر سلیمانیە دیدن کردندن کە از طرف آقایان صادق زندی عضو دفتر سیاسی و محمدی حکیمی مشاور کمیتە مرکزی این حزب مورد استقبال قرار گرفتند.

این دیدار در ادامە و در راستای سلسلە دیدارهای حزب کومەلە کردستان ایران و بعد از کنگرە ١٥ این حزب با هدف رساندن پیام اصلی این کنگرە برگزار می شد کە در آن طرفین در مورد پلاتفرم مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی کردستان ایران (روژهلات) تبادل نظر کردند. در این دیدار نظرات دو طرف در مورد این پلاتفرم کە مصوبە کنگرە اخیر حزب کومەلە کردستان ایران است بسیار بە هم نزدیک بود.

نمایندگان دو جریان این دیدار را مثبت ارزیابی کردە و هر دو خواستار نتایج مورد رضایت این نشست و اقداماتی آتی در این راستا شدند.
1800 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:01:07:09/06/2017