نشست میان حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان ایران

روز سە شنبە ٦ ژوئیە ٢٠١٧ در ادامە سلسە دیدارهای هیئت کومەلە بە مناسبت اتمام کنگرە ١٥ حزب کومەلە کردستان ایران، هیئتی از این حزب بە سرپرستی رفیق ابوبکر مدرسی از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان ایران دیدن کردند و از طرف آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات و هیئت همراهش بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.

ابتدا رفیق ابوبکر مدرسی گزارش کوتاهی از چگونگی برگزاری کنگرە و نتایج کنگرە ١٥ کومەلە را بە هیئت حزب دمکرات کردستان ایران ارائە داد. رفیق ابوبکر بە موفقیت آمیز برگزار شدن کنگرە اشارە کردە و دربارە مصوبات این کنگرە نطقی ارائە نمودند. همچنین رفیق ابوبکر بە پیام اصلی کنگرە و آن نیز همبستگی و اشتراک عمل هرچە بیشتر بین احزاب و جریانات سیاسی کوردستان ایران (روژهلات) تاکید ورزیدند.

در ادامە نشست طرفین، آقای مصطفی هجری دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران از طرف خود و رهبری حدکا، موفقیت آمیز بودن کنگرە ١٥ کومەلە را بە  کمیتە مرکزی منتخب کنگرە تبریک گفتند.

آقای مصطفی هجری با اشارە بە اتفاقات اخیر و فرصتهای پیش روی کورد بە طور عام و بە ویژە کوردستان ایران (روژهلات) بر همکاری بیشتر احزاب و جریانات سیاسی این بخش از کوردستان تاکید ورزیدند.

موضوع دیگری این نشست رهبری دو حزب رابطە بین حزب کومەلە کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان از جملە بازبینی، پافشاری بر اتحاد عمل و همکاری بیشتر دو طرف در سطوح مختلف و همچنین گسترش اتئلاف بین این دو حزب و همکاری بین تمام احزاب کوردستان ایران (روژهلات) بود کە طرفین در این بارە تبادل نظر کردند و هر رهبری هر دو حزب بر لزوم اتحاد و همکاری بیشتر بین خود و سایر احزاب دیگر کردستان ایران تاکید ورزیدند.

این نشست در فضای گرم و صمیمی برگزار شد در پایان طرفین بر گسترش و توسعە هرچە بیشتر این نشستها و همکاریهایشان تاکید ورزیدە و در پایان هیئت مهمان از طرف هیئت میزبان بە گرمی بدرقە شدند.

 
1920 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:01:25:08/06/2017