نشست میان حزب کومەلە کردستان ایران با حزب دمکرات کردستان

بە دنبال برگزاری و اتمام کنگرە ١٥ حزب کومەلە و با هدف رساندن پیام اصلی کنگرە رو بە احزاب و جریانات سیاسی کوردستان ایران (روژهلات)، روز دوشنبە ٥ ژوئیە ٢٠١٧ هیئتی از حزب کومەلە کردستان ایران بە سرپرستی رفیق ابوبکر مدرسی از دفتر سیاسی حزب دمکرات کردستان دیدن بە عمل آوردە و از طرف آقای مصطفی مولودی دبیرکل حزب دمکرات کردستان و هیئت همراهش بە گرمی مورد استقبال قرار گرفتند.

در ابتدا رفیق ابوبکر مدرسی گزارشی کوتاە از چگونگی برگزاری کنگرە ١٥ حزب کومەلە و نتایج آن را بە هیئت حزب دمکرات کردستان ارائە داد و همچنین بە قطعنامە و مصوبات کنگرە اشارە نمود. بعد مهم دیگر این نشست رساندن پیام اصلی کنگرە ١٥ کومەلە رو بە جریانات سیاسی کە عبارت است از همبستگی و اتحاد عمل هرچە بیشتر احزاب و جریانات سیاسی کوردستان ایران (روژهلات) بود. رفیق ابوبکر در صحبتهایشان همبستگی و همکاری مشترک بیشتر بین احزاب را موضوع اصلی فعالیت این دورە حزب کومەلە معرفی کردند و اذعان داشتند حزب کومەلە بر این عقیدە است کە بە دلیل تغییر سریع رخدادها اتخاذ سیاست ائتلافی بین احزاب و جریانات سیاسی کردستان ایران (روژهلات) ضرورتی اجتناب ناپذیر میباشد.

در ادامە آقای مصطفی مولودی از طرف خود و رهبری حزب دمکرات کردستان ضمن تبریک اختتام کنگرە کومەلە بە کمیتە مرکزی منتخت این کنگرە و تمام صفوف کومەلە از پیام کنگرە ١٥ حزب کومەلە استقبال نمود. آقای مولودی همچنین بە رخدادها و اتفاقات گذشتە این اقدام کومەلە را ستود و بە چند نشست اخیر احزاب و جریانات سیاسی کوردستان ایران (روژهلات) اشارە نمود کە می تواند نشان دهد کار مشترک بیشتری صورت گیرد و این اقدامات در آیندە می تواند نتیجە بهتری در راستای بە سرانجام رساندن جنبش آزادیخواهانە مردم کوردستان ایران را بە بار آورد.

این نشست در فضای گرم و صمیمی بعد از چند ساعت بە پایان رسید و طرفین بر همبستگی و همکاری بیشتر تاکید ورزیدند.

 
2488 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:12:54:08/06/2017