برگزاری سمیناری در مورد اوضاع کردستان در شهر اسلو


 نروژ/اسلو: روز جمعه‌ ٧ خرداد ١٣٩٦ شمسی به‌ درخواست سازمان فرهنگی كرد - نروژی سمیناری برای آقایان ایوب خارا معاون وزیر خارجه‌ اسرائیل در امور كشورهای عربی و افریقا، و همچنین رافائل شوز سفیر اسرائیل در نروژ برگزار شد . در سمینار ابتدا سازمان فرهنگی كرد - نروژی ضمن خیر مقدم به‌ مهمانان از وضعیت كردها در منطقه‌ و شركت پیشمرگان در جنگ علیه‌ تروریسم و داعش سخن گفت .اقای ایوب خارا همچنین در سخنان خود به‌ تشریح وضعیت كردها در منطقه‌ و بازتاب جهانی مبارزه آنها علیە تروریسم و پرداخت. حزب کومەلە کردستان ایران یکی از دعوت شدگان بە این سمینار بود کە بە نمایندگی از کومەلە رفیق ابراهیم کهنەپوشی عضو علل بدل کمیتە مرکزی حزب و رفیق منصور صوفی عضو همکار کمیتە روابط بین الملل حزب در این مراسم حضور داشتند.
شایان ذکر است کە رفقای نمایندە کومەلە در این سمینار از وضعیت کنونی مردم کرد در کرستان ایران برای بیشتر مهمانان و شرکت کنندەگان توضیحاتی ارائه‌ دادند.
همچنین در این سمینار چند تابلوی هنری از رقص و آواز فلکور کوردی بە نمایش گذاشتە شد کە بە گرمی از طرف شرکت کنندگان مورد استقبال قرار گرفت.
کمیتە روابط بین الملل حزب کومەلە کردستان ایران
٢٧می ٢٠١٧ میلادی2278 بار دیده شده‌‌‌‌

AM:09:19:31/05/2017