شش حزب سیاسی كردستان ايران: انتخابات را تحریم می‌کنیم


شش حزب سیاسی کردستان ایران در بیانیه مشترکی انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر در روز ۲۹ اردیبهشت را تحریم کرده اند.

حزب دموکرات کردستان، کومه‌له زحمتکشان کردستان، کومه‌له کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ایران، سازمان خبات کردستان ایران، و کومه‌له شاخه حزب کمونیست ایران این بیانیه تحریم را امضا کرده‌اند.

در این بیانیە ضمن تشریح وضعیت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مردم ایران و کردستان این انتخابات را محروم کردن مردم از حق تعین سرنوشت خود می دانند.

همچنین در بخشی از بیانیە آمدە است " این به اصطلاح انتخابات چیزی جز محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خویش نیست و یکی از علل تداوم عمر جمهوری اسلامی و نظام استبداد و سرکوب در ایران است. به این مناسبت از همە مردم کردستان ایران می‌خواهیم، به عنوان عکس العملی قاطعانه در برابر همە این بی حقوقیها، روز 29 اردیبهشت به پای صندوقهای رأی نروند."

در پایان این بیانیە از همە فعالان عرصەهای مبارزات اجتماعی و مدنی، مبارزین سیاسی، سازمانها و شخصیتهای سیاستە درخواست شدە است " در جهت انجام وظیفۀ آزادیخواهانه خود، فعالانه به این فراخوان پاسخ مثبت بگویند و صفوف این همبستگی را تقویت کنند"

متن بیانیە بدین شرح می باشد

بیانیه‌ی مشترک

مردم مبارز کردستان!

رژیم جمهوری اسلامی روز 29 اردیبهشت ماه امسال، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا را به اجرا در می‌آورد. اما آنچه که در این روز به نام انتخابات تحت حاکمیت این رژیم انجام می‌شود، با هیچ معیاری دمکراتیک و امروزی نمی توان بر آن نام انتخابات آزاد گذاشت. در شرایطی که فعالیت احزاب سیاسی مخالف رژیم ممنوع شده است، در شرایطی که در ایران آزادی بیان جرم است و توده های مردم کردستان از ابتدائی ترین حقوق ملی و انسانی خود محروم شده‌اند، این به اصطلاح انتخابات چیزی جز محروم کردن مردم از حق تعیین سرنوشت خویش نیست و یکی از علل تداوم عمر جمهوری اسلامی و نظام استبداد و سرکوب در ایران است. به این مناسبت از همە مردم کردستان ایران می‌خواهیم، به عنوان عکس العملی قاطعانه در برابر همە این بی حقوقیها، روز 29 اردیبهشت به پای صندوقهای رأی نروند. بدین ترتیب با شرکت نکردن در این نمایش انتخاباتی پیامی روشن از همبستگی و یک صدایی خود در مقابل رژیمی که حقوق انسانی و روای این مردم را پایمال می کند به جهانیان برسانند. بایکوت کردن متحدانه و وسیع این به اصطلاح انتخابات در همان حال راهی است برای خنثی کردن تلاشهایی که رژیم برای تحت فشار قرار دادن مردم، به دلیل امتناع از شرکت در انتخابات، می‌توانداعمال کند. از همە فعالان عرصه‌های مبارزات اجتماعی و مدنی، مبارزین سیاسی، سازمانها و شخصیت های سیاسی میخواهیم که در جهت انجام وظیفۀ آزادیخواهانه خود، فعالانه به این فراخوان پاسخ مثبت بگویند و صفوف این همبستگی را تقویت کنند.

حزب دمکرات کردستان

 کومەلە زحمتکشان کردستان

 حزب کومەلە کردستان ایران

 سازمان خبات کردستان ایران

حزب دمکرات کردستان ایران
کومەلە – سازمان کردستان حزب کمونیست ایران

 7ی اردیبهشت 1396

 27 آوریل 2017
1976 بار دیده شده‌‌‌‌

PM:07:01:29/04/2017