چکیدەای از موج وسیع فعالیت تبلیغی در شهرها و روستاهای کردستان به مناسبت گرامی داشت 31 خرداد روز پیشمرگ کومەله
روز ٣١ خرداد بە مناسبت جانباختن رفیق "سعید معینی" ملقب بە "خانە" اولین پیشمرگ کومەلە، از چهار دەهە پیش این روز از طرف رهبری کومەلە بە روز پیشمرگ کومەلە نامگذاری شدە است و هر سالە دوستداران، فعالین و اعضاء کومەلە را روز را گرامی می دارند.